/
  • Contributiebeleid

  • Contributiereglement VV Urmondia per 1 juli 2020

   Alle leden van VV Urmondia zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door het dagelijks bestuur, in opdracht van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld, met een verschillend bedrag aan contributie. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

   Ieder lid van de vereniging heeft de mogelijkheid om (een deel) van zijn/haar contributie terug te verdienen door binnen de vereniging op reguliere basis actief te zijn als kaderlid (vrijwilliger). Onder een kaderfunctie wordt verstaan het vervullen van een functie als bestuurslid, commissielid, (jeugd)trainer/leider, e.d.
   De ledenadministratie bepaalt, al dan niet in overleg met het dagelijks bestuur, welke spelende leden onder deze kortingsregeling vallen. Korting op de contributie is niet mogelijk indien de verrichte activiteiten op een andere wijze in contanten wordt vergoed.

   Het innen van de contributie hebben wij in opdracht gegeven aan ClubCollect.
   ClubCollect is geen incassobureau. Zij ondersteunen ons met deze administratieve taak. Zodra het seizoen start ontvang je een betaalverzoek per e-mail of sms bericht met verdere uitleg. Via een link in die e-mail kun je inloggen op een persoonlijke pagina en aangeven hoe (in termijnen of ineens) je de contributie wilt betalen.

  • Contributiebedragen VV Urmondia seizoen 2020-2021

   Senioren selectie en lagere elftallen vanaf 24 jaar                          €          170,00
   Senioren selectie en lagere elftallen tm 23 jaar                              €          135,00
   Senioren veteranenvoetbal                                                           €          135,00
   Senioren 35+ 7x7 competitie                                                       €          100,00
   Vrouwen 7x7 competitie                                                              €          100,00
   Jeugd UBC                                                                                  €          100,00
   Walking Voetbal                                                                          €          100,00
   Steunende leden                                                                         €            50,00

   De peildatum voor het vaststellen van de contributie is 1 juli 2020

   In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 10,- verschuldigd.

   Indien de contributie na de 1e aanmaning niet binnen 14 dagen is voldaan wordt het lid met onmiddellijke ingang door het bestuur geschorst. Niet (op tijd) betalen betekent dus niet spelen. Geschorste spelers zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan al hun betalingsverplichtingen hebben voldaan inclusief een eventuele boete.

   Leden die binnen 14 dagen na de 2e aanmaning nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan het bestuur van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief de eventueel verschuldigde boete, verschuldigd.

   Royementen zullen door de vereniging worden gemeld bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

   Het bestuur van de vereniging kan de vordering op het lid uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.

   Zolang door een lid niet aan alle contributieverplichtingen over de laatste 2 jaar is voldaan, zal de vereniging niet meewerken aan overschrijving naar een andere vereniging.

   Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen en zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur. Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien spelers het gehele seizoen niet in staat zijn geweest te spelen en te trainen (bijvoorbeeld door langdurige blessures, werk, studie e.d.) zij aan het einde van het seizoen 50 % van de door hun betaalde contributie gerestitueerd krijgen. Deze leden worden voor het betreffende seizoen aangemerkt als incidenteel spelend lid.

   Bij een aanmelding vóór 1 November van het lopende seizoen is de volledige contributie verschuldigd. Bij een aanmelding daarna wordt de contributie naar rato minder.

   Indien bij de afmelding sprake is van gegronde redenen, kan het opzeggende lid een verzoek tot een (gedeeltelijke) teruggave van de contributie indienen bij de ledenadministrateur. Onder gegronde redenen wordt bijvoorbeeld verstaan: een (langdurige) ziekte die sporten verhindert en een (zware) blessure met een lange revalidatieperiode. Of er sprake is van gegronde redenen, is ter beoordeling van de ledenadministratie, al dan niet in overleg met de penningmeester.

   Natuurlijk kan het voorkomen dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Dit dient schriftelijk te worden doorgegeven aan onze ledenadministratie dus niet via de trainer. Stuurt u tijdig een mailtje naar urmondia@ziggo.nl met uw verzoek tot uitschrijving.
   Dan wordt u automatisch uitgeschreven en wordt ook meteen bekeken of u recht heeft op restitutie van contributie.

   Behoudens besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen zijn de leden van het dagelijks bestuur bevoegd in voorkomende gevallen van dit reglement af te wijken.

   Dit reglement gaat in op 1-7-2020. Alle vorige versies van dit reglement komen per deze datum te vervallen.

  rfwbs-slide