Privacyverklaring VV Urmondia

Uw privacy is voor VV Urmondia van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wet. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor zover
dit gebruik verenigbaar is met de doeleinden waarvoor wij die informatie hebben verkregen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij VV Urmondia
allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.
Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers en medewerkers

De persoonsgegevens die door VV Urmondia verwerkt worden zijn:
• voorletters
• voor- en achternaam
• adres, postcode en woonplaats
• nationaliteit
• geboortedatum
• geslacht
• telefoonnummer
• e-mail adres
• IBAN (rekeningnummer)
• aansluitingsnummer KNVB
• (pas)foto’s

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door VV Urmondia
Uw persoonsgegevens worden door VV Urmondia verwerkt om te kunnen bepalen wie haar leden zijn en om u op de hoogte te houden van relevante informatie
over VV Urmondia zoals: wedstrijdschema’s, teamindelingen en te organiseren activiteiten. Om lid te zijn van VV Urmondia is het dus noodzakelijk om uw
persoonsgegevens te verstrekken.

Wat uw rechten zijn
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van eventuele fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Hoe lang VV Urmondia de persoonsgegevens bewaart
De persoonsgegevens worden door VV Urmondia bewaard voor de duur van de termijn die strikt noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor
deze gegevens zijn verzameld. VV Urmondia zal uw persoonsgegevens, behoudens voor reünie- en fiscale doeleinden, nooit langer bewaren dan twee jaar
na beëindiging van uw lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VV Urmondia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV Urmondia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door VV Urmondia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

ALGEMEEN

Andere partijen
VV Urmondia verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze ook niet aan derden verstrekken, behalve als dat nodig is voor de realisatie van
de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien VV Urmondia derden inschakelt voor de
verwerking van uw gegevens, dan sluiten wij met die partij een verwerkersovereenkomst af zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft.
Derden die door VV Urmondia ingeschakeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld de KNVB en derden die de (loon)administratie verzorgen.

Beveiliging
VV Urmondia past de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data,
dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
VV Urmondia kan deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactadres VV Urmondia
Postbus 200
6170 AE Stein
Email : info@urmondia.nl